Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Americol BV, gevestigd te Zaandam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zaandam op 6 september 1993 onder nummer 468.

1. ALGEMEEN

1.1.   In deze algemene voorwaarden wordt onder koper verstaan: een ieder die met Americol een overeenkomst aangaat of wil aangaan, betreffende door Americol geproduceerde en/of verhandelde goederen en/of producten.

1.2.   De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle met Americol afgesloten verkoop- en/of leveringstransacties.

1.3.   De voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing tenzij deze door Americol uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ingeval van twijfel of wanneer er sprake is van strijdigheid dan prevaleren de onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

2. AANBIEDINGEN

2.1.   Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en adviezen van Americol, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend; transacties binden Americol slechts indien deze schriftelijk door Americol zijn bevestigd. Door medewerkers van Americol gedane aanbiedingen, toezeggingen en overeenkomsten zijn eerst geldig na goedkeuring van de directie van Americol, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald door Americol.

2.2.   Americol heeft het recht om, indien geen overeenkomst tot stand komt, alle kosten die Americol heeft moeten maken om advies, offerte en prijsopgave te doen, daaronder begrepen de kosten voor het vervaardigen van modellen, tekeningen en ontwerpen, in rekening te brengen aan degene die Americol om advies, offerte, prijsopgave of aanbieding heeft verzocht.

2.3.   Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en adviezen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is gemeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden.

2.4.   De in de offerte, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal van Americol vermelde maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarin weergegeven aanbiedingen gelden steeds bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij Americol schriftelijk uitdrukkelijk een garantie heeft verstrekt daaromtrent.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1.   Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Americol, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Americol.

3.2.   Eventueel latere afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Americol zijn bevestigd en de koper hiertegen niet binnen acht werkdagen na verzending van de bevestiging schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

3.3.   Zodanig kan door Americol een door de koper getekende akkoordverklaring worden gevraagd. Americol is niet gehouden tot enige uitvoering van de betreffende opdracht over te gaan indien en zolang de betreffende akkoordverklaring niet in bezit van Americol is gekomen.

4. OMVANG OVEREENKOMST

4.1.   In alle gevallen is de uitvoering van de overeenkomst beperkt tot hetgeen bij de overeenkomst is omschreven. Alle wijzigingen in de te verrichte werkzaamheden, hetzij door bijzondere opdracht van de koper hetzij als gevolg van de omstandigheid, dat de aan Americol verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de eerdere opgave van de koper, zullen wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, afzonderlijk op basis van nacalculatie aan de koper in rekening worden gebracht.

4.2.   Door de koper, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de koper tijdig en schriftelijk aan Americol ter kennis worden gebracht. Worden zij mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de koper.

5. HOEVEELHEID

5.1.   Metingen en wegingen door Americol, alsmede door Americol te verstrekken aantallen en gewichtsopgaven zullen voor partijen bindend en beslissend zijn voor de te leveren en geleverde hoeveelheden.

5.2.   Indien de aard van de overeenkomst daartoe noopt, moet de hoeveelheid in ongeveer gelijke maandelijkse hoeveelheden worden afgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Americol is niet verplicht over enige contractmaand meer dan een zodanige maandelijkse hoeveelheid, vermeerderd met 10%, te leveren. Indien levering is overeengekomen van een geschatte behoefte zonder vermelding van een maximum hoeveelheid, zal Americol te allen tijde het recht hebben haar levering te beperken tot die geschatte hoeveelheid, vermeerderd met 10% daarvan.

6. LEVERING EN LEVERTIJDEN

6.1.   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering bij belading. Als plaats van levering geldt de plaats van belading van het overeengekomen transportmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2.   Koper wordt derhalve geacht het gekochte bij lading in ontvangst te hebben genomen. Dadelijk nadat de goederen of belangrijkste onderdelen daarvan als geleverd gelden in voren bedoelde zin, draagt de koper het risico voor alle directe en/of indirecte schade, die aan of door deze goederen of onderdelen daarvan mochten ontstaan. Koper dient dit risico behoorlijk te verzekeren. Americol is bevoegd de goederen en/of producten voor rekening van de koper tegen de door Americol te bepalen risico’s te dekken.

6.3.   Goederen die blijkens schriftelijke bevestiging van Americol franco worden geleverd, blijven voor risico van Americol, waarbij het risico van molest steeds voor rekening van koper is. Levering franco wal of franco huis geldt in het algemeen als levering in kopers opslagtank of kopers opslagplaats, c.q. als levering op een plaats daar nabij, die voor het transportmiddel zonder moeilijkheden bereikbaar is. Kan de levering naar oordeel van Americol niet zonder bezwaar worden uitgevoerd, dan acht Americol zich vrij niet te leveren.

6.4.   Ook indien Americol het vervoer verzorgt, brengt dit geen wijziging in het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde.

6.5.   Onverminderd het recht van Americol op schadevergoeding en onverminderd kopers gehoudenheid tot betaling is Americol onder andere niet tot lossing verplicht indien de koper naar het oordeel van Americol:

6.5.1. Niet tijdig zorgdraagt voor de aanwezigheid van losmogelijkheid;

6.5.2. Ten behoeve van de levering van (hoog) visceuse producten niet tijdig zorgdraagt voor de aanwezigheid van een vrije en zonodig voor verwarmde losleiding en wel een zodanige, dat lossing zonder oponthoud kan plaatsvinden;

6.5.3. Ten behoeve van de storting niet tijdig zorgdraagt voor de aanwezigheid van tanks, waarin het product dient te worden gestort;

6.5.4. Ten behoeve van de levering van overige goederen niet tijdig zorgdraagt voor de benodigde voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de normale aflevering van de goederen.

6.6.   Levertijden worden door ons bij benadering vastgesteld en uitgedrukt in het te verwachten aantal benodigde werkdagen, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak ook, verplicht Americol jegens koper niet tot enigerlei vergoeding van schade, door hem of derden eventueel geleden, noch verkrijgt koper hierdoor het recht op opschorting van enige verplichting, welke op hem mocht rusten, uit hoofde van de betreffende, dan wel een andere met hem aangegane transactie. Hetzelfde geldt ten aanzien van door koper verlangde spoedlevering en/of ten aanzien van leveringen, waarvoor koper een uiterste termijn heeft gesteld.

6.7.   Koper is na het verstrijken van de leveringstermijn gerechtigd Americol schriftelijk een nieuwe redelijke termijn te stellen, bij gebreke van levering daarbinnen koper gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden door per aangetekende brief mededeling daarvan te doen aan Americol binnen veertien dagen nadien.

6.8.   Americol is bevoegd een order in haar geheel, dan wel na het successievelijke kopen der goederen, in gedeelten uit te leveren. Zo Americol een gedeelte zal leveren is zij niettemin gerechtigd per factuur betrekking hebbend op een deellevering betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

6.9.   In alle gevallen is de koper verplicht de geleverde goederen in ontvangst te nemen en direct te lossen. Goederen die niet in ontvangst zijn genomen op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, worden op de plaats, daartoe aangewezen volgens contract en/of het algemeen gebruik, door Americol opgeslagen voor rekening en risico van koper.

6.10. Koper is gehouden, indien het vervoer geschiedt per spoorwagen deze onverwijld te lossen en binnen vierentwintig uur na aankomst leeg en vrij van verontreiniging terug te zenden aan Americol en indien het vervoer geschiedt per (tank)auto en per lichter binnen een uur na aankomst Americol in staat te stellen het (doen) lossen aan te vangen en zonder onderbreking te voltooien. Bij vertraging zal koper een direct opeisbare schadevergoeding aan Americol zijn verschuldigd van € 100,00 respectievelijk € 25.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de terugzending van een wagon respectievelijk de lossing van een lichter en/of tankauto is vertraagd.

6.11. Ondervindt het normale vervoer, om welke reden dan ook, belemmering, dan komen de daaruit voor Americol voortvloeiende extra kosten voor rekening van de koper.

6.12. Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt eenmalig op rekening gestelde emballage niet door Americol teruggenomen. Containers worden binnen tien weken leeg en vrij van verontreiniging voor retournering gemeld. Voor iedere dag vertraging wordt € 50,00 in rekening gebracht. Indien koper binnen vier maanden na aflevering de container niet leeg heeft gemeld, zal hij bovendien de nieuwwaarde daarvan vergoeden. Schade, gebreken en/of verontreiniging, geconstateerd aan een retour ontvangen container of andere emballage zijn voor rekening van de koper.

7. PRIJZEN 

7.1.   Tenzij anders is overeengekomen geschiedt facturering op basis van de leveringsdatum geldende prijs, dan wel de op de dag van binnenkomen van de order geldende prijs, zulks ter uitsluitende beoordeling van Americol.

7.2.   De door Americol opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, gebaseerd als zij zijn op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende fabrieks- en/of handelsprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daaraan gelijk gestelde heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in een of meer van deze factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, is Americol bevoegd de genoemde prijzen zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden, door per aangetekende brief mededeling daarvan te doen aan Americol binnen veertien dagen na bekendmaking van voor vermelde prijsverhoging.

7.3.   Indien de uitvoering van de opdracht op verzoek van koper of door het uitblijven van door koper te verstrekken gegevens of instructies of anderszins bij de koper gelegen oorzaken wordt vertraagd, zullen alle prijzen van Americol worden verhoogd met de extra kosten, waaronder renteverlies, die voor Americol hierdoor ontstaan.

8. ANNULERING

8.1.   Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakomen van een transactie niet van Americol kan worden gevergd – daaronder mede begrepen het geval dat de eigen leverancier van Americol zijn verplichtingen jegens Americol niet kan nakomen – zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijden worden verlengd met een tijdsduur, gelijk aan het voortduren van die omstandigheden.

8.2.   Mocht de verlening van de levertijden meer gaan belopen dan drie maanden, dan is Americol bevoegd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Indien sprake is van een gedeeltelijke uitvoering, zal de koper een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.

9. BETALING

9.1.   Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of compensatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat Americol gehouden is hem daartoe nader op enige wijze in gebreke te stellen.

9.2.   Bij overschrijding van de in lid een genoemde termijn is de koper een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan over de verschuldigde factuurbedragen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn komen voorts ten laste van de nalatige koper alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, daaronder begrepen de kosten ener faillissementsaanvraag en alle kosten die de liquidatie door de rechter overtreffen en door Americol ter inning worden gemaakt.

9.3.   Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval waarin Americol zich voor de invordering van het verschuldigde bedrag, c.q. de nakoming van hetgeen waartoe de koper jegens Americol verplicht is, van de hulp van derden heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde vertragingsrente door koper verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00 zonder dat Americol gehouden is aan te tonen dat Americol in de kosten is vervallen.

9.4.   Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Americol gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de koper in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Americol te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf waaronder begrepen overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Americol gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Americol tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd de aanspraak van Americol op schadevergoeding, alsmede de overige rechten van Americol, terwijl Americol alsdan voorts bevoegd is ook alle anderen met de betrokken koper lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren. Elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al hetgeen aan Americol door de koper is verschuldigd ten gevolge. Gedurende de opschorting is Americol steeds bevoegd om te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

9.5.   Americol heeft het recht bij elke verandering in de zakelijke situatie van koper, verandering van eigenaar(s), gerede twijfel aan de solvabiliteit van koper en dergelijke, voor afwikkeling van het contract zekerheidsstelling voor de nakoming van kopers verplichtingen te verlangen, bij gebreke waarvan Americol gerechtigd is de verkoop te annuleren en/of op te schorten.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. De eigendom van de door Americol geleverde goederen en/of producten gaat eerst op de koper over zodra deze Americol alles heeft voldaan wat aan Americol ter zake van de levering van die goederen en/of producten (daaronder niet alleen begrepen de kooprijs inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde toeslagen en vergoedingen, maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is. Tevens behoudt Americol zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht voor van de geleverde goederen en/of producten, zolang al haar vorderingen uit verkoop en levering van andere goederen niet of niet volledig door de koper zijn voldaan.

10.2. Indien de koper de goederen in het kader van normale bedrijfsuitoefening heeft door geleverd alvorens de eigendom aan hem is overgedragen, wordt de afnemer van de koper bewaarder van de goederen ten opzichte van Americol. De koper is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de levering kenbaar te maken. De bewaarder moet op de eerste aanmaning van Americol de plaats wijzen, waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en Americol in staat stellen tot terugneming van de goederen. Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enigerlei andere rechten daarop verlenen. Evenmin eventuele vorderingen, die hij mocht verkrijgen op verzekeringspenningen met betrekking tot door Americol geleverde of nog te leveren goederen en/of producten.

10.3. Indien de koper onverhoopt niet aan een van verplichtingen voldoen, is Americol bevoegd de door Americol geleverde goederen, waarvoor geen volledige betaling is verkregen, als eigendom terug te vorderen, zowel onder de koper als bij derden na door levering als voren bedoeld. De koper zal door Americol, met het oog op de terugneming van bedoelde goederen, worden gecrediteerd voor de waarde, die ter beoordeling van Americol aan die goederen moeten worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van Americol op vergoeding van een uit een en ander voor Americol voortvloeiende schade.

10.4. Slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Americol is de koper gerechtigd de door Americol geleverde producten en/of goederen te gebruiken en/of te verhandelen indien er voor zover zulks voor een normale bedrijfsuitvoering noodzakelijk is.

11. RETENTIERECHT

11.1. Americol is gerechtigd om goederen en producten, die zij van de koper onder zicht heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten, die Americol besteed heeft ter uitvoering van opdrachten die dezelfde koper, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen en/of producten van de koper, tenzij de koper voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Americol heeft ook recht op retentie ingeval de koper in staat van faillissement komt te verkeren.

12. RECLAME

12.1. Controle op de geleverde goederen berust bij de koper. De hoeveelheid c.q. het aantal stuks op de vrachtbrief, aflevering bon of ieder voor dat doel gewaarmerkt document, worden als juist erkend, tenzij terstond door koper manco’s op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Reclames dienen door koper binnen tien werkdagen gedetailleerd per aangetekende brief in het bezit van Americol te zijn gesteld.

12.2. Reclames omtrent de kwaliteit van het geleverde en/of afwijkingen van de specificaties dienen eveneens uiterlijk binnen tien dagen na ontvangst door de koper bij Americol per aangetekende brief te zijn ingediend. Het recht van reclame van koper vervalt indien de gekochte goederen en/of producten geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of verkocht.

12.3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden ma aflevering, per aangetekende brief te melden aan Americol.

12.4. De koper dient Americol in de gelegenheid te stellen de goederen en/of producten in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclames al dan niet gegrond is.

12.5. Goederen en/of producten, waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan onder toezicht van Americol bevinden, dienen door de koper voor eigen rekening en risico te worden opgesloten. De koper dient in dit geval als een goede huisvader voor de goederen zorg te dragen, waaronder begrepen is een adequate verzekering tegen gebruikelijke risico’s.

12.6. Wegens de levering van goederen neemt Americol jegens de koper slechts die garanties op, welke de leverancier van Americol tegenover Americol zich neemt, geheel volgens diezelfde voorwaarden. Verdere garanties kunnen slechts rusten op Americol indien daarvan blijkt uit een door Americol gegeven schriftelijke verklaring.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Americol is jegens koper uitsluitend aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van Americol of haar leidinggevende ondergeschikten. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is echter steeds uitgesloten. Meer in het bijzonder is Americol niet aansprakelijk voor:

13.1.1.    Indirecte schade, zoals bedrijfsschade als stillegging, vertraging, stoornis of enige andere bedrijfsschade uit hoofde van welke aard ook;

13.1.2.    Persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsmede enige andere schade, welke dan ook, ontstaan door onjuiste levering of fouten en gebreken in de door Americol geleverde goederen en/of producten;

13.1.3.    Kosten en  schaden, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van handelen of nalatigheden van Americol, de ondergeschikten van Americol of andere personen die door Americol te werk zijn gesteld;

13.1.4.    Door Americol gegeven adviezen ten aanzien van het vervoer, opslag, het gebruik of de toepassing van de door Americol geleverde goederen en/of producten;

13.1.5.    Schade indien een tank, ten gevolge van een onvoldoende outillage van koper of enigerlei andere reden veroorzaakt, bij de levering mocht overstromen.

13.2. Mocht Americol op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan de met de schadeveroorzakende leveranties samenhangende factuurwaarde.

13.3. De koper vrijwaart Americol voor alle schaden en kosten, welke voor Americol mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden, die verband houden met de door Americol geleverde goederen.

14. OVERMACHT

14.1. Niet (volledige) nakoming door Americol van haar verplichtingen zal jegens Americol niet worden aangemerkt als wanprestatie indien de niet-nakoming wordt veroorzaakt door en/of verband houdt met overmacht of omstandigheden, waardoor de nakoming voor Americol geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt.

14.2. Tot deze omstandigheden worden onder andere gerekend: kernreacties, oorlog, opstand, vijandelijkheden, zeeroof, epidemieën, natuurrampen, staking, brand, beperkingen en/of belemmeringen (als gevolg van verzoeken, maatregelen of richtlijnen van nationale, internationale of supranationale overheden organen) met betrekking tot de aanvoer, het vervoer, de productie, de fabricage, de import, de export en/of de beschikbaarheid van grondstoffen, hulpstoffen en/of gerede producten; het gedwongen stopzetten van de exploitatie van putten, raffinaderijen en/of installaties; het verloren gaan van schepen, drastische prijsverhogingen; voorts alle omstandigheden, welke verstorend werken op de regelmatige gang van het bedrijf van Americol en de moedermaatschappij van Americol – zulks ongeacht of de moedermaatschappij of met Americol gelieerde ondernemingen te zake van schuld en/of onachtzaamheid zou kunnen worden verweten, alsmede het geval dat de leverancier(s) geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven.

15. CESSIE

15.1. Americol is gerechtigd haar rechten en verplichtingen jegens koper over te dragen aan een ander, waarbij deze dan in haar plaats contractant wordt en bevoegd is de merken, waaronder Americol mocht verkopen, door andere te vervangen.

16. SLOTBEPALING

16.1. Op alle rechtsbehandelingen, die Americol pleegt, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit aanbiedingen, c.q. met ons gesloten overeenkomsten, zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijk rechter, die bevoegd is in de plaats van vestiging van Americol, zulks tenzij Americol de voorkeur mocht geven aan de normale regels der competentie.