Antol 65/DW

Silný průmyslový odmašťovač

Funkce

Ideálně vhodný k dekonzervaci aut a k odmašťování strojů, motorů, součástí, a elektronických komponent. Snadno odstraňuje konzervační činidla (parafín), mastnotu, maziva a provozní povlak. Absorbuje asi 5 krát větší objem nečistoty (oleje a mastnoty), než sám zaujímá. Bod vzplanutí přibližně 65°C. Na ošetřeném povrchu nezanechává žádný zbytek.

Dávkování a použití

Při vysokotlakém čištění a čištění ostřikem nejlépe nařeďte na 1%-2% (1:100-1:50) a zpracovávejte při přibližně 60°C. Aplikujte rovnoměrně. Nejlépe uděláte, když produkt necháte nějakou dobu působit. Pak jej nechejte odpařit, setřete hadrem nebo kartáčem, nebo ostříkejte vodou.

Nebezpečí

Hořlavá kapalina. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.-Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Available in: Holandský Angličtina Francouzština Němec Španělský Estonština Lotyština litevský Polský Slovinština Rumunština Ruský Dánský Švédský Norwegian bokmål Finský Maďarština Bulharština Slovenština Řečtina

Code 813
200L
© 2024 Copyright - Americol