Bleach Cleaner

Kraftfull, skumforsterkende flytende rens basert på natriumhypokloritt.

Egenskaper

Spesielt egnet for fjerning av fett, tilsmussing av proteiner og mineral- og proteinavleiringer. Rask og effektiv rengjøring av lasterom på båter, overflater, utstyr, lagringstanker og områder hvor matvarer behandles. Fester godt på glatte overflater.

Dosering og bruk

Fortynnes med 2%-5% (1:50 til 1:20) avhengig av forurensning og overflate. Egnet for manuell rengjøring, rengjøring for hånd, skumrengjøring og sprayrengjøring. La produktet virke i minst 10 minutter før bruk. Deretter fjernes det eller sprayes av med rent vann. Vannets temperatur bør holde ca. 60°C og sørg for (spesielt ved varme overflater) at rengjøring ikke tørker ut. Holdbar i 9 måneder etter produksjon. 

Fare

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Benytt vernehansker (Nitrile rubber, NBR)/vernebriller. ED KONTAKT MED ØYNENE Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT (eller håret)

Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. Sodiumhypochlorite

4% Cl

Available in: Nederlandsk Engelsk Fransk Tysk Estonian Latvisk Litauisk Polsk Czech Slovensk Rumensk Russisk Danish Swedish Finsk Ungarsk Bulgarian Slovak Gresk

  • Bleachcleaner 20L

(Code 594) 10L

© 2024 Copyright - Americol