Brake Cleaner

Характеристики

Силен обезмаслител. Особено подходящ за безопасно и ефективно почистване на спирачни и електронни елементи. Изпарява се бързо. Дозировка и начин на употреба

За предпочитане е да се използва неразреден. Подходящ за почистване чрез потапяне, ръчно почистване, почистване на ръка и почистване чрез напръскване. Оставете продукта да подейства известно време. След това оставете да се изпари, избършете с кърпа или четка, или напръскайте с вода.

Oпасно

Силно запалими течност и пари. Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено. Да се избягва изпускане в околната среда. 

Available in: Холандски Английски Френски Немски Естонски Латвийски Литовски Полски Чешки Словенски Румънски Руски Датски Шведски Норвежки книжовен Фински Унгарски Словашки Гръцки

Code 350 | 25L
© 2024 Copyright - Americol